TRUNG TÂM GDNN - GDTX HƯNG HÀ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 -2021
Thực hiện từ: 12/10/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

NgàyTiết10A110A210A310A410A510A610A710A810A910A1011A111A211A311A411A511A612A112A212A312A412A512A612A712A812A912A10
Thứ hai Tiết 1 Ngoại ngữ - Lan Toán - Hường T Lịch Sử - Phượng Tin học - Thái Ngữ văn - Thủy Ngữ văn - Thảo Toán - B.Hà T Sinh học - Yến GDCD - Hiên Ngoại ngữ - Văn Lịch Sử - Xiêm Ngữ văn - Huệ Vật lí - B.Hà L Toán - Sỹ Tin học - Duyên Toán - L.Hà Hóa học - Thu Toán - Hoan Ngữ văn - Hoài Lịch Sử - Công Hóa học - Ni Ngoại ngữ - Hà A Địa Lí - Bích Sinh học - Quý Vật lí - B.Trang Ngữ văn - Thuy
Tiết 2 Toán - B.Hà T Toán - Hường T Ngoại ngữ - Hà A Ngoại ngữ - Lan Tin học - Tâm Lịch Sử - Phượng Ngữ văn - Thủy GDCD - Hiên Toán - Sỹ Tin học - Duyên Vật lí - Lâm Ngữ văn - Huệ Toán - L.Hà Ngữ văn - Thức Vật lí - B.Trang Vật lí - B.Hà L Lịch Sử - Xiêm Sinh học - Yến Ngữ văn - Hoài Sinh học - Quý Ngữ văn - Thảo Hóa học - Thu Ngoại ngữ - Văn Địa Lí - Bích Hóa học - Ni Lịch Sử - Công
Tiết 3 Toán - B.Hà T Tin học - Thái Hóa học - Thu Lịch Sử - Xiêm Ngoại ngữ - Hà A Toán - Sỹ Ngữ văn - Thủy Địa Lí - Bích Tin học - Tâm GDCD - Hiên Toán - Hoan Ngoại ngữ - Lan Hóa học - Ni Ngữ văn - Thức Toán - L.Hà Sinh học - Quý Sinh học - Yến Vật lí - Lâm Vật lí - B.Hà L Ngoại ngữ - Văn Ngữ văn - Thảo Toán - Hường T Lịch Sử - Công Lịch Sử - Phượng Ngữ văn - Thuy Vật lí - B.Trang
Tiết 4 Vật lí - B.Trang Hóa học - Thu Ngữ văn - Huệ Ngữ văn - Thức Lịch Sử - Công Toán - Sỹ Vật lí - B.Hà L Tin học - Thái Vật lí - Lâm Lịch Sử - Xiêm Tin học - Tâm Ngoại ngữ - Lan GDCD - Hiên Sinh học - Yến Toán - L.Hà Hóa học - Ni Ngữ văn - Hoài Lịch Sử - Phượng Ngoại ngữ - Hà A Ngữ văn - Thảo Toán - Thắng Ngữ văn - Thủy Ngữ văn - Thuy Toán - Hường T Sinh học - Quý Ngoại ngữ - Văn
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ ba Tiết 1 Ngữ văn - Bình Ngữ văn - Thảo Tin học - Duyên Hóa học - Toàn GDCD - Hiên Toán - Sỹ Toán - B.Hà T Ngoại ngữ - Lan Sinh học - Nga Ngoại ngữ - Văn Địa Lí - Bích Lịch Sử - Phượng Hóa học - Ni Ngoại ngữ - Uyển Vật lí - B.Trang Toán - L.Hà Lịch Sử - Xiêm Địa Lí - Duyến Ngữ văn - Hoài Địa Lí - Đào Vật lí - Mão Sinh học - Yến Hóa học - Đức Vật lí - Lâm Sinh học - Quý Toán - Dịu
Tiết 2 Ngữ văn - Bình GDCD - Hiên Địa Lí - Bích Hóa học - Toàn Vật lí - B.Trang Tin học - Duyên Toán - B.Hà T Toán - Thắng Ngoại ngữ - Văn Sinh học - Nga Sinh học - Quý Toán - L.Hà Ngoại ngữ - Uyển Toán - Sỹ Sinh học - Yến Lịch Sử - Xiêm Địa Lí - Duyến Ngữ văn - Hoài Lịch Sử - Phượng Ngữ văn - Thảo Địa Lí - Đào Toán - Hường T Vật lí - Mão Hóa học - Đức Hóa học - Ni Toán - Dịu
Tiết 3 GDCD - Hiên Ngoại ngữ - Lan Ngữ văn - Huệ Toán - B.Hà T Sinh học - Nga Vật lí - B.Trang Hóa học - Toàn Ngữ văn - Bình Địa Lí - Đào Toán - Dịu Ngoại ngữ - Uyển Vật lí - Lâm Vật lí - B.Hà L Tin học - Thái Toán - L.Hà Hóa học - Ni Ngữ văn - Hoài Sinh học - Yến Hóa học - HườngH Ngữ văn - Thảo Ngoại ngữ - Văn Toán - Hường T Toán - Thắng Sinh học - Quý Lịch Sử - Công Địa Lí - Duyến
Tiết 4 Lịch Sử - Công Địa Lí - Duyến Ngữ văn - Huệ Vật lí - Lâm Hóa học - Đức Ngoại ngữ - Lan Hóa học - Toàn Ngữ văn - Bình Hóa học - Ni Vật lí - B.Hà L GDCD - Hiên Tin học - Thái Sinh học - Yến Hóa học - HườngH Toán - L.Hà Ngoại ngữ - Uyển Ngữ văn - Hoài Lịch Sử - Phượng Sinh học - Nga Sinh học - Quý Ngữ văn - Thảo Địa Lí - Đào Toán - Thắng Toán - Hường T Địa Lí - Bích Vật lí - B.Trang
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ tư Tiết 1 Ngữ văn - Bình Ngoại ngữ - Lan Toán - Dịu Sinh học - Nga Toán - Trọng Ngữ văn - Thảo GDCD - Hiên Hóa học - Ni Ngoại ngữ - Văn Lịch Sử - Xiêm Ngữ văn - Thức Vật lí - Lâm Toán - L.Hà Vật lí - B.Trang Ngữ văn - Thuy Vật lí - B.Hà L Toán - Hoan Địa Lí - Duyến Ngoại ngữ - Hà A Lịch Sử - Công Vật lí - Mão Sinh học - Yến Hóa học - Đức Ngữ văn - Thủy Địa Lí - Bích Hóa học - HườngH
Tiết 2 Ngoại ngữ - Lan Lịch Sử - Xiêm Toán - Dịu Toán - B.Hà T Toán - Trọng Ngữ văn - Thảo Sinh học - Nga Ngữ văn - Bình Hóa học - Ni Địa Lí - Bích Ngữ văn - Thức Ngữ văn - Huệ Toán - L.Hà Hóa học - HườngH Ngữ văn - Thuy Tin học - Tâm Địa Lí - Duyến Toán - Hoan Vật lí - B.Hà L Hóa học - Đức Toán - Thắng Ngoại ngữ - Hà A Vật lí - Mão Ngữ văn - Thủy Lịch Sử - Công Ngoại ngữ - Văn
Tiết 3 Địa Lí - Bích Ngữ văn - Thảo GDCD - Hiên Toán - B.Hà T Hóa học - Đức Hóa học - HườngH Lịch Sử - Công Toán - Thắng Tin học - Tâm Ngữ văn - Bình Toán - Hoan Toán - L.Hà Địa Lí - Duyến Lịch Sử - Phượng Ngoại ngữ - Lan Ngữ văn - Huệ Vật lí - B.Hà L Ngoại ngữ - Hà A Toán - Dịu Toán - Trọng Lịch Sử - Xiêm Vật lí - B.Trang Sinh học - Nga Vật lí - Lâm Ngoại ngữ - Văn Ngữ văn - Thuy
Tiết 4 Tin học - Tâm Ngữ văn - Thảo Vật lí - Lâm Địa Lí - Bích Vật lí - B.Trang Hóa học - HườngH Ngữ văn - Thủy Toán - Thắng Lịch Sử - Công Hóa học - Đức Toán - Hoan Toán - L.Hà Ngữ văn - Huệ Địa Lí - Duyến Ngoại ngữ - Lan GDCD - Hiên Ngoại ngữ - Hà A Hóa học - Ni Toán - Dịu Vật lí - B.Hà L Sinh học - Nga Lịch Sử - Xiêm Ngoại ngữ - Văn Lịch Sử - Phượng Toán - Trọng Ngữ văn - Thuy
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ năm Tiết 1 Lịch Sử - Công Sinh học - Yến Hóa học - Thu Tin học - Thái Ngữ văn - Thủy GDCD - Hiên Ngoại ngữ - Văn Hóa học - Ni Toán - Sỹ Toán - Dịu Hóa học - HườngH Ngữ văn - Huệ Toán - L.Hà Ngữ văn - Thức Lịch Sử - Phượng Ngoại ngữ - Uyển Toán - Hoan Vật lí - Lâm Địa Lí - Bích Toán - Trọng Lịch Sử - Xiêm Địa Lí - Đào Sinh học - Nga Toán - Hường T Ngữ văn - Thuy Địa Lí - Duyến
Tiết 2 Vật lí - B.Trang Hóa học - Thu Vật lí - Lâm GDCD - Hiên Ngữ văn - Thủy Sinh học - Yến Tin học - Thái Vật lí - B.Hà L Toán - Sỹ Toán - Dịu Ngoại ngữ - Uyển Hóa học - Ni Ngữ văn - Huệ Ngữ văn - Thức Địa Lí - Duyến Toán - L.Hà Toán - Hoan Ngoại ngữ - Hà A Hóa học - HườngH Toán - Trọng Địa Lí - Đào Lịch Sử - Xiêm Địa Lí - Bích Toán - Hường T Ngữ văn - Thuy Sinh học - Nga
Tiết 3 Sinh học - Yến Lịch Sử - Xiêm Toán - Dịu Vật lí - Lâm Lịch Sử - Công Vật lí - B.Trang Vật lí - B.Hà L Tin học - Thái Ngữ văn - Hoài Tin học - Duyên Ngữ văn - Thức Địa Lí - Duyến Ngữ văn - Huệ Ngoại ngữ - Uyển GDCD - Hiên Toán - L.Hà Ngoại ngữ - Hà A Toán - Hoan Lịch Sử - Phượng Địa Lí - Đào Ngoại ngữ - Văn Hóa học - Thu Toán - Thắng Địa Lí - Bích Toán - Trọng Hóa học - HườngH
Tiết 4 Hóa học - Thu Vật lí - Lâm Tin học - Duyên Lịch Sử - Xiêm Địa Lí - Duyến Địa Lí - Bích Địa Lí - Đào Lịch Sử - Phượng Ngữ văn - Hoài Vật lí - B.Hà L Ngữ văn - Thức Toán - L.Hà Ngoại ngữ - Uyển Vật lí - B.Trang Ngữ văn - Thuy Ngữ văn - Huệ Sinh học - Yến Toán - Hoan Toán - Dịu Ngoại ngữ - Văn Sinh học - Nga Toán - Hường T Toán - Thắng Ngoại ngữ - Hà A Toán - Trọng Lịch Sử - Công
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ sáu Tiết 1 Tin học - Tâm Tin học - Thái Lịch Sử - Phượng Ngoại ngữ - Lan Ngoại ngữ - Hà A Tin học - Duyên Ngoại ngữ - Văn Vật lí - B.Hà L Lịch Sử - Công Ngữ văn - Bình Vật lí - Lâm GDCD - Hiên Ngữ văn - Huệ Toán - Sỹ Hóa học - HườngH Địa Lí - Bích Hóa học - Thu Ngữ văn - Hoài Toán - Dịu Hóa học - Đức Hóa học - Ni Vật lí - B.Trang Ngữ văn - Thuy Ngữ văn - Thủy Toán - Trọng Sinh học - Nga
Tiết 2 Hóa học - Thu Toán - Hường T Ngoại ngữ - Hà A Ngữ văn - Thức Tin học - Tâm Ngoại ngữ - Lan Lịch Sử - Công Lịch Sử - Phượng Vật lí - Lâm Ngữ văn - Bình Toán - Hoan Hóa học - Ni Lịch Sử - Xiêm Toán - Sỹ Hóa học - HườngH Ngữ văn - Huệ Vật lí - B.Hà L Ngữ văn - Hoài Sinh học - Nga Toán - Trọng Toán - Thắng Ngữ văn - Thủy Ngữ văn - Thuy Hóa học - Đức Vật lí - B.Trang Toán - Dịu
Tiết 3 Toán - B.Hà T Vật lí - Lâm Sinh học - Nga Ngữ văn - Thức Toán - Trọng Lịch Sử - Phượng Tin học - Thái Ngoại ngữ - Lan Ngữ văn - Hoài Hóa học - Đức Hóa học - HườngH Sinh học - Quý Tin học - Duyên GDCD - Hiên Ngữ văn - Thuy Ngữ văn - Huệ Toán - Hoan Hóa học - Ni Địa Lí - Bích Vật lí - B.Hà L Toán - Thắng Ngữ văn - Thủy Lịch Sử - Công Ngoại ngữ - Hà A Ngoại ngữ - Văn Toán - Dịu
Tiết 4 SHL - B.Hà T SHL - Hường T SHL - Huệ SHL - Thức SHL - Trọng SHL - B.Trang SHL - Thủy SHL - Lan SHL - Hoài SHL - Dịu SHL - Hoan SHL - Quý SHL - Duyên SHL - Sỹ SHL - Hiên SHL - Bích SHL - B.Hà L SHL - Lâm SHL - Phượng SHL - Công SHL - Xiêm SHL - Hà A SHL - Văn SHL - Tâm SHL - Thái SHL - Thuy
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ bảy Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp